Kdy se bude PQ 2019 konat?

Nadcházející 14. ročník PQ 2019 se bude konat od 6. do 16. června 2019.

Kde se bude PQ 2019 konat?

Po dlouhých 12 letech se Pražské Quadriennale vrací do Průmyslového paláce a na pražské Výstaviště. Podívejte se na video, které přibližuje jednotlivé výstavní prostory, kde se odehraje PQ 2019.

Studentský program – PQ Studio se tradičně odehraje na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (DAMU).

Jaké je téma PQ 2019?

PQ představuje umění scénografie, kde hlavním stavebním prvkem jsou emoce, kde všechny nové kroky jsou společným hledáním, obrovským dobrodružstvím. Právě sama scénografie může být otázkou, výhrůžkou, řešením nebo i prvkem přinášejícím dalekosáhlé změny.
Nový ročník PQ je volně inspirován Zlatou trigou, a to nejen sousoším a hlavní cenou, která je na PQ tradičně udělována za nejlepší expozici. Tři koně trigy jsou také metaforou tří fází života: divokosti mládí, dospělosti obohacené zkušenostmi a moudrosti stáří. Toto budou naše tři hlavní směry pohledu, kterými budeme zkoumat tři různé a cyklicky se opakující fáze kreativního procesu: imaginace, proměnya reflexe.

Korelují daná témata s danými výstavami?

Ano, každá ze tří hlavních témat koresponduje s jednou ze tří hlavních výstav.
Téma Imaginace zahrnuje Studentskou výstavu a vyzývá kurátory, aby představili realizované práce i rozpracované koncepty studentů a mladých scénografů v prvních pěti letech jejich profesionální praxe.
Výstava zemí a regionů se věnuje tématu Proměny. Každý národní tým by měl najít způsob, jak vyjádřit a zasvětit diváky do současných trendů divadla a scénografie ve všech jejích formách, jež odrážejí dění a myšlenky současné společnosti dané země či regionu, a zároveň poukázat na nejobjevnější scénografická díla realizovaná v posledních šesti letech. Hlavní důraz bude kladen na unikátnost řešení, kde omezení vycházející ze zadání vedou k vytvoření inovativních přístupů a trendů a jsou impulsem nové kreativity. Kurátoři Výstavy zemí a regionů by se měli pokusit o větší spolupráci a vytvořit tak výstavu, která není jen sérií menších pod-výstav, ale prostředím, které nabízí místa přinášející specifický zážitek a unikátní náhled do světa scénografie dané země či regionu.
Téma Reflexe se propojuje s výstavou Fragmenty, jež značí prostor určený k reflexi a oslavě významných prací a významných umělců. Našim cílem je vytvořit výstavu modelů, kostýmů a objektů pocházejících z dílen žijících legend scénografie.

Studenti

Jaké projekty a výstavy jsou určené především pro studenty?

PQ připravilo několik projektů, které jsou věnovány studentům a začínajícím designérům.
PQ Studio (dříve PQ Studentská sekce, Scenofest nebo SpaceLab) bude zahrnovat performance festival, workshopy, speciální lekce.PQ STUDIO: WORKSHOPS & MASTERCLASSES
výzva bude zveřejněna 30.3.2018
deadline pro zaslání přihlášek: 31.5.2018

PQ STUDIO: STUDENT PERFORMANCE FESTIVAL
výzva bude zveřejněna 30.4.2018
deadline pro zaslání přihlášek: 30.6.2018

PQ STUDIO: COMMON DESIGN PROJECT
výzva bude zveřejněna 29.6.2018
deadline pro zaslání přihlášek: 10.1.2019

36Q° je projekt věnovaný světelnému, zvukovému designu a mediální tvorbě. Tento projekt bude v rámci PQ provázán s dílnami. Plánujeme vytvořit experimentální prostředí vybavené technikou, ve kterém budou mít možnost spolupracovat studenti s profesionály z oboru světelného a zvukového designu i mediální tvorby.
Studentská výstava předvede ty nejlepší práce studentů a začínajících umělců/absolventů do 5 let po opuštění školy.
Vybraný organizátor v zemi nebo regionu vybírá kurátora a tým, který bude reprezentovat svoji zemi nebo region na PQ. Tímto kurátorem může být kdokoliv, koho zástupce země nebo regionu bude považovat za nejvhodnějšího zástupce.
Studenti často vedou tým v rámci Studentské výstavy, avšak vždy pod taktovkou organizující instituce či organizace.

PQ Studio

Jakým tématům se budou workshopy a masterclasses věnovat?

PQ Studio je inkubátorem a katalyzátorem kreativního procesu a vytvoří prostor pro experimenty, inovace, propojování mladých profesionálů a plánování budoucích spoluprací. Hledáme proto návrhy na projekty, jež budou rozvíjet všechny formy a přístupy ke scénografii respektující základní umělecké principy PQ 2019, a tedy imaginaci, proměny a reflexe.

Seznam inspiračních témat je k dispozici v otevřené výzvě k projektu.

Jaký je rozdíl mezi workshopem zaměřeným na výsledky a experimentálními workshopy a masterclasses?

Workshopy zaměřené na výsledky jsou vícedenní (2-5 dní) intenzivní workshopy, které se budou konat v první polovině PQ 2019. Účastníci workshopů by měli získat praktickou zkušenost z oblasti scénografie a výsledky workshopů (instalace, výstava nebo performance) budou prezentovány návštěvníkům PQ.
Experimentální workshopy a masterclasses mohou být 90-minutové až čtyřdenní prakticky zaměřené workshopy nebo přednášky, diskuze, prezentace nebo další formáty.

Jaké požadavky musí splňovat vedoucí workshopů a masterclasses?

Na vedoucích workshopů a masterclasses v rámci PQ Studio žádné specifické požadavky nemáme. Hledáme profesionály, akademiky, arts manažery nebo rozvíjející se umělce ze všech oblastí performativního a vizuálního umění: scénografie, kostýmní design, světelný design, projekce, zvukový design, architektura, loutkářství, technický management, tanec a choreografie, divadelní teorie, divadelní historie a kritika nebo výtvarné umění. Kurátor projektu bude klást důraz na kvalitu, podstatu, relevanci a proveditelnost návrhu workshopu, zkušenosti a kvalifikace vedoucího nejsou prvořadou prioritou.

Kdo se může workshopů a masterclasses účastnit?

Workshopy a masterclasses jsou cílené jak na studenty a rozvíjející se umělce, tak na zavedené umělce pracující se scénografií, akademiky, techniky, architekty, arts manažery, teoretiky a kritiky. Vedoucí workshopů a masterclasses musí specifikovat, pro koho jsou určené.
Na workshopy zaměřené na výsledky budou uchazeči vybíráni na základě výzvy a vedoucí workshopů budou aktivně spolupracovat při jejich výběru.

Kdy se otevře přihlašování na workshopy a masterclasses?

Přihlašování na workshopy a masterclasses se otevře 30. listopadu 2018.

Od 1. září 2018 do 21. října 2018 bude probíhat registrace na workshopy zaměřené na výsledky, kde bude nutné zaslat přihlášku. Přesné informace budou zveřejněny v sekci PQ Studio.

Pro kolik účastníků workshopy a masterclasses budou?

Každý workshop a masterclass je určen pro 10-25 účastníků v závislosti na jeho formátu.

Jaký je oficiální jazyk workshopů a masterclasses?

Všechny workshopy a masterclasses budou probíhat v angličtině, vedoucí proto musí angličtinu plynule ovládat. Budeme však akceptovat i bilingvální (angličtina + další jazyk) návrhy na workshopy. Přihlašovat se můžou i vedoucí, kteří angličtinu neovládají, ale sami si tlumočení zabezpečí.
PQ Talks

Mají PQ Talks daná témata?

PQ Talks se budou soustřeďovat hlavní témata PQ 2019 reagující na tři různé a cyklicky se opakující fáze kreativního procesu: imaginace, proměny a reflexe. Tyhle okruhy dominují i PQ Talks, řečníci budou zkoumat co „scénografie“ znamená v nejširším smyslu slova, co scénografie je, co by mohla být a co byla.
Detailní seznam inspiračních témat je k dispozici v sekci Open Calls.

Jsou PQ Talks výhradně pro účastníky, kteří se považují za „scénografy“?

Ne. Řečníkem na PQ Talks může být kdokoliv se zájmem o performativní umění a scénografii zvláště. Mohou to být profesionálové, profesoři, studenti nebo začínající umělci.

Jaký je oficiální jazyk PQ Talks?

PQ Talks budou probíhat v angličtině. Řečníci s omezenou znalostí angličtiny jsou ovšem taky vítaní, pro neanglicky mluvící řečníky se budeme snažit vytvořit adekvátní podmínky, zabezpečit překlady a pomoc s prezentací.

Jak se na PQ Talks přihlásit?

Zájemci o prezentaci na PQ Talks musí do 31. sprna 2018 vyplnit online formulář. Návrh musí obsahovat krátký abstrakt (max. 1 800 znakov) a popis zvoleného formátu prezentace.
Detailní informace k projektu jsou popsané v otevřené výzvě v sekci Open Calls.

Jakou formu mohou prezentace mít?

Tradiční prezentace: Klasická Power Pointová nebo Prezi (nebo jiný formát) prezentace s diskuzí na závěr.
Moderovaná konverzace: Řečník v rámci své prezentace vytváří moderovanou diskuzi s publikem.
Panelová diskuze: Skupina prezentujících diskutují na dané téma. Řečníci reagují na otázky moderátora diskuze nebo na otázky a komentáře svých spoludiskutujících.
Flash Talk: Rychlá, 10-minutová, prezentace, kdy řečník podává stručné informace o vybraném projektu, oblasti nebo jeho osobní zkušenosti.
Plakátová prezentace: Statická prezentace textů, grafů nebo obrázků, převážně využívaná pro akademickou oblast s cílem získat zpětnou vazbu, kdy řečník prezentuje abstrakt svého výzkumného záměru a iniciuje diskuzi na výsledky svého pozorování.
Jiná forma: PQ vítá i jiné, výše nezmíněné, formy prezentací, které by mohli být vhodným formátem pro tuto sekci.